GPS Utility 5.17

GPS Utility 5.17

GPS Utility Ltd – 2MB – Shareware –
Software for managing and mapping GPS information (waypoints, routes and tracks). Use it for transferring data between GPS receivers and many other software applications. GPS Utility also contains many useful analysis and data manipulation tools. It is particularly useful for dealing with data in different file formats, datums and grid coordinate systems. Visualise your GPS data over a background map before exporting to Google Earth. Prepare your GPS routes and waypoints before uploading to your GPS receiver.

Tổng quan

GPS Utility là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi GPS Utility Ltd.

Phiên bản mới nhất của GPS Utility là 5.17, phát hành vào ngày 13/11/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

GPS Utility đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2MB.

GPS Utility Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho GPS Utility!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
GPS Utility Ltd
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản